Podmínky užití služby ATOM ONE

revize 1.9.2020

Článek I.

Popis služby

Služba ATOM ONE je provozována s využitím produktů společnosti Microsoft dostupnými v rámci prostředí Microsoft Azure (dále jen Azure) poskytnutého prostřednictvím společnosti KPCS CZ s.r.o. Společnost KPCS CZ s.r.o. (dále jen Poskytovatel) poskytuje automatizovanou analýzu sledovaného prostředí Zákazníka. Zákazníkovi jsou poskytována doporučení, upozornění a závěry na základě kterých může zvyšovat bezpečnost a zdraví svého IT prostředí. Služba je poskytována v rámci tarifů a rozšíření, které jsou definovány těmito podmínkami. Jednotlivé funkcionality jsou definovány v Článku II. Poskytovatel zpracovává informace ze zákazníkova prostředí, na jejichž základě je služba poskytována. K vyloučení pochybností Poskytovatel uvádí, že neprovádí náhled do databází nebo systémů, které jsou přístupné pod jinou identitou, než je identita systémová. Data jsou získávána pomocí technických prostředků (dále jen agent), které jsou nainstalovány na jednotlivých zařízeních v prostředí zákazníka.

Pro poskytování služby ATOM ONE je obecně nutná součinnost zákazníka spočívající zejména v povolení přístupu do internetu ze svého prostředí, nainstalovat potřebný software a další kroky, které jsou dále popsány v technické dokumentaci. Opakované neposkytnutí součinnosti Zákazníkem je považováno za porušení smlouvy ze strany Zákazníka zvlášť závažným způsobem s následky možného odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele. Neposkytnutí součinnosti ze strany Zákazníka nemůže znamenat současné prodlení s plněním závazků vůči Poskytovateli, tedy po dobu prodlení Zákazníka není v prodlení Poskytovatel.

Službu ATOM ONE lze poskytovat i v rámci stávajícího vlastního prostředí Azure zákazníka. K nasazení služby je však nutná jeho součinnost, která umožní přístup do prostředí pro nasazení služby.

Článek II.

Komponenty služby

Poskytovatel poskytuje službu pomocí Základních a Rozšiřujících komponent. Základní komponenty tvoří jádro služby a nelze je z důvodu správné funkčnosti služby odebrat. Rozšiřující komponenty doplňují základní funkcionalitu o další, volitelné, funkce.

Uvedené komponenty jsou ze strany Poskytovatele poskytovány v nastavené podobě bez nutnosti a možnosti modifikace ze strany Zákazníka. Zákazník tedy disponuje, pokud není ve smlouvě nebo nabídce uvedeno jinak, pouhým přístupem k nahlížení, vyhledání, sloučení dat, jejichž je bezvýhradným vlastníkem. Poskytovatel má oprávnění k modifikaci vlastního systému, může data přidávat, upravovat nastavení, vizualizovat a aktivovat či deaktivovat části systému. Komponenty jsou v plně nakonfigurované podobě připraveny k okamžitému užití ze strany Zákazníka, a které Poskytovatel deklaruje Zákazníkovi dodat jako součást služby, do 24 hodin od objednání, pokud nevzniknou nepřekonatelné překážky ve spuštění služby ze strany společnosti Microsoft, Poskytovatele nebo Zákazníka. Poskytovatel ani Zákazník nemají možnost, ani právo pozměnit informace již jednou zapsané do služby ATOM ONE a platformy Azure.

Základní komponenty

Název komponentyPopis
ATOM ONE Agent AssessmentStav a posouzení funkčnosti agentů ATOM ONE běžících na zařízeních, včetně sledování aktuálnosti instalovaných verzí na jednotlivých zařízeních.
ATOM ONE Best Practice AnalyzerInterpretace nálezů ze služby Best Practice Analyzer běžící na zařízeních s operačním systémem Windows Server.
ATOM ONE Local Certificate AssessmentSledování expirace certifikátů na zařízeních, a to včetně informace o rozmístění napříč monitorovanými zařízeními.
ATOM ONE Local ProbeSledování dostupnosti serverů a síťových služeb, které server poskytuje, včetně toho, zda je server po sítí spravovatelný.
ATOM ONE Local Users and Groups AssessmentPřehled aktuálně provozovaných lokálních účtů a skupin v rámci systému Windows, včetně kontroly změn členství ve skupině.
ATOM ONE Privileged Groups AssessmentInformace o členství v kritických privilegovaných doménových skupinách v doménách Active Directory.
ATOM ONE Server Performance MonitoringSledování výkonu připojených zařízení s ohledem na CPU, RAM, disk, síť.
ATOM ONE Windows Hardware and Software InventoryKontrola a výpis software, hardware, aplikací a sleduje jejich změny v čase, zejména s ohledem na instalované aplikace.
ATOM ONE Windows OSE AssessmentZákladní zhodnocení operačního systému Windows, včetně informací např. o synchronizaci času, využití page file, stavu služeb apod.
ATOM ONE Windows Reliability MonitorZobrazení informací z Windows komponenty Reliability History.
ATOM ONE Windows Update AssessmentKontrola stavu dostupných a instalovaných aktualizací na zařízeních.
Agent HealthKontrola zdraví agentů služeb Azure.
Active Directory Health CheckKontrola zdraví systému Active Directory s definicí doporučení ze strany společnosti Microsoft.
AD Replication StatusKontrola prováděných replikací mezi monitorovanými doménovými řadiči v rámci prostředí Active Directory.
SQL Health CheckKontrola zdraví systému Microsoft SQL Server s definicí doporučení ze strany společnosti Microsoft.

Rozšiřující komponenty

Rozšiřující komponentaPopis
Nadstandardní retence datUkládání historie dat nad 31 dní. Možnost ukládání dat až 730 dní.
SharePoint AssessmentAudit přístupu a změn na dokumentových knihovnách on-premise SharePoint.
Exchange AssessmentKontrola zdraví Microsoft Exchange on-premise. Vyžaduje komponentu Log Management.
Public Web ProbeKontrola dostupnosti a výkonu veřejně dostupného webu.
DNS Analytics (Microsoft)Analýza událostí DNS serverů provozovaných na doménových řadičích s možností sledování překladů, které DNS server provedl v čase.
Alert ManagementCentrální pohled na upozornění a události, které vznikly v rámci provozovaného prostředí ATOM ONE.
Network MonitoringKompletní sledování síťového provozu.
Log ManagementKompletní sběr a případná možnost analýzy událostí (Windows Event, Linux), kromě Security událostí. Nutná podmínka pro aktivaci Exchange Assessment.
Active Directory Advanced AssessmentPokročilá kontrola zdraví a zabezpečení Active Directory.
SecurityPokročilá bezpečnost prostředí, sběr bezpečnostních událostí, informace o množství přihlášeni, bruteforce účtu a další pokusy o prolomení identity uživatele, stav antimalware řešení na serveru.

Článek III.

Vlastnosti ATOM ONE

Poskytovatel poskytuje službu na základě objednávky z internetové stránky nebo prostřednictvím nabídky služby od obchodního zástupce Poskytovatele. Služba je vytvářena v platformě Azure. Zákazník akceptací těchto podmínek souhlasí zároveň i s podmínkami Microsoft Cloud společnosti Microsoft, se kterými byl předem seznámen. Poskytovatel je oprávněn tento souhlas potvrdit společnosti Microsoft při zřízení služby. Podmínky Microsoft Cloud jsou k dispozici na stránce:

https://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement

Služba ATOM ONE má následující vlastnosti:

VlastnostPopis
Sběr a přenos datSběr dat pomocí agenta Poskytovatele a jejich odesílání do Microsoft Azure pro další zpracování a vizualizaci za účelem poskytnutí služby.
Analýza datAutomatická kontrola dat a spojení informací získaných z monitorovaných zařízení Zákazníka na základě informace o čase záznamu dané informace v systému, včetně přístupu do samostatné konzole pro prohledávání logů v jejich původní podobě.
Vizualizace datVizualizace získaných informací v rámci jednotlivých komponent uvedených v Článku II. tohoto dokumentu, na základě, kterých Zákazník čerpá informace o stavu svého prostředí.
AktualizaceVlastním vývojem a vývojem společnosti Microsoft mohou být měněny jednotlivé komponenty služby, které jsou automaticky k dispozici Zákazníkovi bez předešlého upozornění ze strany Poskytovatele. Pravidelné aktualizace agentů jsou prováděny bez předešlého upozornění Zákazníka.
Přístup do konzole ZákazníkemZákazník má právo přístupu do platformy Microsoft Azure s oprávněním k nahlížení na zaznamenané informace a poskytované služby Poskytovatel vytvoří Zákazníkovi samostatný účet a poskytne dočasné heslo k danému účtu ihned po zřízení služby ATOM ONE.
Dostupnost dat službyDostupnost dat vychází z dostupnosti služby Microsoft Azure.
Délka uchování datData jsou ve službě ATOM ONE uchována po dobu 31 dní. Dobu uchování lze prodloužit aktivací Rozšiřující komponenty Nadstandardní retence dat.

Článek IV.

Úrovně služby, licencování

 1. Poskytovateli náleží za poskytnutí služby úplata dle platného ceníku, nebo individuální nabídky. Služba je poskytována v několika cenových úrovních. Poplatek za službu se hradí měsíčně a liší se podle počtu sledovaných unikátních zařízení v předchozím měsíci. Rozsahy obsažených zařízení v jednotlivých tarifech jsou uvedeny v Ceníku, který je součástí nabídky Poskytovatele a je rovněž umístěn na webu Poskytovatele.

 2. Dále poskytovateli náleží úhrada za využívání Rozšiřujících komponent dle platného ceníku, nebo individuální nabídky.

 3. Zákazník může na základě těchto podmínek připojit zařízení umístěné kdekoliv na světě, přičemž platforma bude vždy vytvářena v rámci Microsoft Azure regionu „West Europe“, pokud nebude dohodnuto jinak.

 4. Poskytovatel povoluje Zákazníkovi v rámci licence provádět:
 • instalovat agenta na zařízení, které odpovídají zamýšlenému účelu služby a/nebo

 • nahrávat agenta do pracovní paměti zařízení, zobrazovat a spouštět jej a/nebo

 • zahrnout agenta do záloh zařízení na používaná média, kde je agent součástí zálohovaného zařízení, pokud je to nezbytné.
 1. Zákazník se zavazuje poskytnout součinnost při ukončování využívání služby, a to zejména v případě, kdy je ATOM ONE provozován ve vlastním prostředí Microsoft Azure.

Článek V.

Změny služby na základě požadavků zákazníka

Poskytovatel umožňuje vývoj dalších Rozšiřujících komponent na základě požadavků Zákazníka, a to pouze na základě přesné specifikace a na základě samostatné nabídky a následné smlouvy uzavřené prostřednictvím zástupce Poskytovatele. Toto se týká i ostatních doplňkových služeb, které nejsou součástí těchto podmínek.

Článek VI.

Stanovení ceny a způsobu platby

 1. Zákazník hradí Poskytovateli měsíčně platbu za připojená monitorovaná zařízení v daném měsíci, a to na základě počtu unikátních připojených zařízení. Pokud je v různých obdobích v průběhu jednoho měsíce ze systému odebráno jedno zařízení a jiné zařízení přidáno, pak se toto počítá jako dvě zařízení.

 2. Nad rámec měsíční platby za připojená monitorovaná zařízení platí zákazník rovněž cenu za každou Rozšiřující komponentu.

 3. Pokud není dohodnuto jinak, Zákazník hradí za služby dle Ceníku, který je umístěn na www.atomone.net.

 4. Pokud je služba objednána a Zákazník neměl v předchozím měsíci připojeno žádné zařízení, pro účely fakturace se na něj pohlíží, jako by bylo připojeno jedno zařízení.

 5. Účtovací období začíná 1. dne každého měsíce. Služba je účtována za celý započatý měsíc.

 6. Platba za služby ATOM ONE je prováděna zpětně podle aktuálního čerpání služeb v předchozím měsíci, a to na základě vystavené faktury Zákazníkovi, která je splatná do 14 dní od data vystavení.

 7. Faktura je uhrazena připsáním na účet Poskytovatele. Pro případ prodlení s úhradou je sjednána smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny dlužného plnění za započatý den prodlení. Po dobu prodlení s úhradou ceny má poskytovatel právo pozastavit přístup ke službě. Prodlení s úhradou ceny či její části po dobu delší než 10 pracovních dní, může vést k odstoupení Poskytovatele od smlouvy a ukončení funkčnosti služby.

 8. Zákazník má právo reklamovat službu ATOM ONE, a to vždy při zjištění závady nebo v případě nedostupnosti služby ze strany Poskytovatele. Pokud k této situaci dojde, pak je vždy prováděno posouzení dané události. Případná kompenzace nemůže překročit měsíční cenu, jenž byla zaplacena Zákazníkem. Kompenzace může být uplatněna pouze z paušálu za Základní komponenty, ale nikoliv z platby za Rozšiřující komponenty.

 9. Ukončením poskytování služby dojde k okamžitému ukončení služeb (komponent) souvisejících se službou ATOM ONE včetně odstranění dat. Zákazník bere na vědomí, že ukončení služby je nevratné a data nelze obnovit.

 10. V případě vlastního Microsoft Azure prostředí Zákazníka dojde ukončením smlouvy ke smazání komponent ATOM ONE. Zákazník je povinen při odstraňování komponent ATOM ONE poskytnout součinnost, jinak dochází k porušení smlouvy a tohoto ujednání.

 11. Výpovědní lhůta služby je jeden měsíc. Lhůta začíná běžet následující měsíc po podání výpovědi.

 12. Výpověď může dát pouze Statutární zástupce zákazníka, nebo jím pověřená osoba.

 13. Poskytovatel může od smlouvy odstoupit s účinky doručení odstoupení druhé smluvní straně v případě, kdy se Zákazník ocitne v prodlení s úhradou ceny či její části po dobu delší než 14 dnů, kdy zákazník nereaguje na výzvy či v případě, kdy opakovaně neposkytne požadovanou součinnost. Zákazník je oprávněn odstoupit v případě uvedeném v čl. X (Změny podmínek užití).

 14. Zákazník nemůže v rámci plnění žádat po Poskytovateli nebo společnosti Microsoft náhradu škody nebo ušlý zisk, který byl způsoben nesprávným užitím služby ATOM ONE nebo platformy Microsoft Azure nebo došlo-li k selhání systému z důvodu instalace na zařízení Zákazníka. Nasazení služby ATOM ONE je vždy prováděno na odpovědnost Zákazníka, nikoliv Poskytovatele.

 15. Ve stanovené ceně služby ATOM ONE je obsažen i příslušný licenční poplatek za poskytnuté licence dle č. IX.

 16. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit Ceník. V případě nesouhlasu ze strany Zákazníka je tento oprávněn smlouvu vypovědět a ukončit čerpání služby. Poskytovatel oznámí změnu ceny nejméně 30 dní předem.

 17. Neposkytnutí součinnosti Zákazníkem nezakládá důvod pro nehrazení plateb za využití služby dle Ceníku, v případě závazně objednané služby.

Článek VII.

Povinnosti Zákazníka

Zákazník je povinen přecházet nečekaným událostem, které by mohly negativně ovlivnit službu ATOM ONE a plnění ze strany Poskytovatele.

Zákazník je tedy povinen zajistit:

 • Instalaci, reinstalaci nebo aktualizaci softwarových komponent na všechna monitorovaná zařízení svépomocí.

 • V případě ukončení služby je Zákazník povinen odinstalovat veškeré komponenty, software, a přestat službu používat.

 • Zajistit součinnost při zřizování a provozu služby, zejména poskytnutí údajů pro nastavení jednotlivých komponent služby, nastavení prostředí tak, aby mohla odcházet data do služby ATOM ONE.

Článek VIII.

Vymezení postavení ve vztahu k nařízení 679/2016 a zákonu č. 101/2000 Sb.

Poskytovatel neprovádí náhled do databází nebo aplikací, které by mohli obsahovat důvěrné informace s ohledem na ochranu soukromí, vyjma informace o přístupu uživatele do systému nebo o IP adresách, či MAC adresách, ze kterých bylo do systému přistupováno, případně informace o navštívených internetových stránkách. Poskytovatel je považován za subjekt označený jako „Třetí strana“ dle specifikace uvedené v NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Z tohoto důvodu Poskytovatel níže uvádí podmínky mlčenlivosti ve vztahu ke zjištěným skutečnostem, které vyplívají ze závazků při doručování služby ATOM ONE. Pokud existuje mezi Poskytovatelem a Zákazníkem samostatná smlouva o mlčenlivosti nebo smlouva zpracovatelská, pak je tomuto nadřazená.

 1. Ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů se považují smluvní strany za samostatné správce vůči subjektům údajů a vůči sobě za třetí strany s ohledem na definice stanovené v rámci článku 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 2. Smluvní strany jsou povinny informovat subjekt údajů, dle podmínek obecného nařízení o ochraně osobních údajů, o předání osobních údajů druhé straně, a to zejména při předání kontaktních informací zaměstnanců nebo partnerů smluvních stran.

 3. Zaměstnanci smluvních stran nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, a další osoby, které v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji u správce, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

 4. Každá ze smluvních stran je povinna přijmout dostatečná opatření s ohledem na kontext prováděného zpracování a s ohledem na osobní údaje, které jsou smluvní stranou zpracovávány, a to dle stanovené míry rizikovosti prováděného zpracování. K vymezení pochybností je stanoveno, že ani jedna smluvní strana neodpovídá za stranu druhou v úrovni přijatých opatření a je tedy na každé ze smluvních stran, jak zajistí neustálou ochranu pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 5. Žádná ze smluvních stran nebude provádět systematické zpracování osobních údajů a přenos osobních údajů mimo IT prostor smluvní strany, která je správcem daných osobních údajů a nebude manipulovat s osobními údaji jiných osob než zaměstnanců smluvních stran, a to vždy jen s těmi údaji, které jsou pro daný úkon nezbytně nutné.

 6. K vymezení pochybností se smluvní strany dohodly, že tímto bodem není dotčeno nahodilé shromažďování osobních údajů, které je nutné k plnění předmětu smlouvy, jelikož toto nahodilé shromažďování není vázáno podmínkami obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 7. Pokud by došlo k situaci, že bude nutné provádět systematické zpracování osobních údajů subjektů údajů jiných než zaměstnanců smluvních stran, pak bude vztah mezi smluvními stranami upraven do vztahu zpracovatelského, a bude uzavřena náležitá smlouva o zpracování osobních údajů subjektů údajů.

 8. Pokud by mělo dojít k systematickému zpracování osobních údajů subjektů údajů jsou smluvní strany povinny informovat stranu druhou ihned nejdéle však před započetím daného zpracování.

 9. Osobní údaje, se kterými přijdou smluvní strany do styku budou využívány jen k předmětu plnění smlouvy a nebudou využívány k žádný jiným účelům zpracování bez předchozího souhlasu druhé strany.

 10. Pokud dojde k ukončení smlouvy, pak musí každá ze smluvních stran zajistit okamžité smazání osobních údajů, které se týkají subjektů údajů druhé strany, vyjma informací o subjektech údajů, které se přímo podílely na předmětu plnění smlouvy. Tyto osoby budou v systémech uchovány dle platného znění „Zásad o ochraně osobních údajů“ nebo také „Informačního memoranda“, které má každá ze smluvních stran veřejně přístupná.

Poskytovatel zastupující v jednání společnost Microsoft prohlašuje, že se společnost Microsoft stává zpracovatelem osobních údajů ve vztahu ke správci osobních údajů, společnosti Zákazníka. K vymezení pochybností Poskytovatel uvádí, že neodpovídá za jednání společnosti Microsoft, jakožto správce osobních údajů a uvádí, že by se společnost Microsoft měla řídit svým prohlášením společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů, které lze nalézt zde https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement

V případě potřeby s ohledem na ochranu soukromí fyzických osob nebo v souvislosti s narušením bezpečí se může Zákazník obracet na kontaktní emailovou adresu privacy@kpcs.cz, kde bude jeho požadavek vyřízen a případné dotazy zodpovězeny.

Článek IX.

Ochrana autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb.

Služba obsahuje programové komponenty, které jsou v částech autorsky připisovaných Poskytovateli (článek II. Tabulka č. 1 a č. 2 tohoto dokumentu) dílem chráněným autorskými právy podle příslušného ustanovení zákona číslo 121/2000 Sb. (autorský zákon).

Platforma Azure, na které Služba využívá, je předmětem ochrany autorských práv náležejících společnosti Microsoft.

Nabyvatel licence je oprávněn službu ATOM ONE využívat pouze v rozsahu udělené licence a není oprávněn ji užívat jinak, než jak je stanoveno licenčními podmínkami, zejména není oprávněn:

 • Upravovat či jinak měnit parametry služby.
 • Užívat službu tak, aby z něj měla prospěch třetí osoba, zejména jej užívat pro zpracování dat pro jakoukoli třetí osobu v rámci poskytování služeb, ať úplatně nebo bezúplatně.

 • Poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti, trvale či dočasně, úplatně či bezúplatně, třetí osobě.

 • Jakkoli službu ATOM ONE zpřístupňovat, zejména ji rozšiřovat či jinak distribuovat, pronajímat, půjčovat nebo jinak předávat, tedy jakýmkoli způsobem dát službu k dispozici třetí osobě, či jinak umožňovat třetí osobě jakýmkoli způsobem službu užívat.

 • Odstraňovat nebo upravovat čísla licence či jakékoli jiné údaje obsažené v ní.

 • Upravovat, kopírovat či jakkoliv nakládat se zdrojovými kódy.

 • Provádět reverzní inženýrství služby.

Nabyvatel licence je povinen umožnit Poskytovateli kontrolu využívání rozsahu licence, a to i opakovaně. Termíny kontrol budou nabyvateli oznámeny písemně nebo elektronicky minimálně 7 dnů předem.

Veškeré předměty autorskoprávní ochrany autora Poskytovatele je Zákazník povinen trvale odstranit v případě ukončení smlouvy.

Článek X.

Změny podmínek užití

Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užití měnit bez předešlého souhlasu Zákazníka, a to vždy na základě skutečností, které by mohly ovlivnit cenu, za kterou je služba poskytována, případně v situaci, kdy dojde k zásadní změně ze strany poskytovatele platformy, společnosti Microsoft. Tato změna bude Zákazníkovi oznámena před nabytím účinnosti nových podmínek užití služby, aby bylo vždy možné provést změny v konfiguraci služby. Poskytovatel prohlašuje, že za zásadní změnu považuje zejména níže uvedené okolnosti:

 • nečekaná změna služby nebo služeb ze strany společnosti Microsoft a/nebo

 • zrušení některé nebo všech služeb ze strany společnosti Microsoft a/nebo

 • rozšíření vlastní služby ze strany Poskytovatele o komponenty, jenž vyžadují změnu vlastní ceny služby, například z důvodu vyššího objemu zaznamenaných dat a/nebo

 • změna cenových podmínek ze strany společnosti Microsoft a/nebo

 • zásah vyšší moci.

Po zveřejnění změn prostředky elektronické komunikace a před nabytím účinnosti změn má Zákazník právo odstoupit od smlouvy.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

Rozhodné právo: Vztah mezi Zákazníkem a Poskytovatelem se bude řídit a vykládat v souladu s právním řádem České republiky.

Řešení sporů: Zákazník a Poskytovatel se pokusí vyřešit jakýkoli spor vzniklý v souvislosti s touto Smlouvou smírně vzájemnou dohodou. Jakýkoli takový spor, který nemůže být vyřešen dohodou, bude s konečnou platností vyřešen v soudním řízení místně a věcně příslušným soudem Poskytovatele.

Oznámení: Všechna oznámení, souhlasy a ostatní sdělení musí být činěna v písemné formě a doručována osobně nebo prostřednictvím kurýra s předplacenými poplatky nebo pošty nebo elektronickou poštou (E-mail) s elektronickým podpisem. V případě sdělení týkajících se změny či ukončení smluvního vztahu musí být toto zasláno doporučeným dopisem prostřednictvím pošty, datovou schránkou či elektronickou poštou podepsanou kvalifikovaným podpisem. Oznámení určená Poskytovateli se budou zasílat na následující adresy nebo e-mailové adresy (nebo na takové jiné adresy, které Poskytovatel určí v oznámení druhé straně):

KPCS CZ s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 Vršovice

Zápočet pohledávek. Zákazník není oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky proti pohledávkám Poskytovatele vyplývajícím z této smlouvy ani uplatnit vůči Poskytovateli zadržovací právo. Zákazník je oprávněn postoupit anebo převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.

Oddělitelnost. Nevymahatelnost nebo neplatnost jakéhokoli článku, odstavce, bodu, věty nebo ustanovení těchto podmínek či smlouvy, jejíž jsou součástí neovlivní vymahatelnost ani platnost zbývajících částí. V případě, že jakýkoli takový článek, odstavec, bod, věta nebo ustanovení je nebo se stane neplatným z jakéhokoli důvodu (zejména včetně nesouladu se zákonnými ustanoveními Příslušného práva), Smluvní strany budou spolu jednat a dohodnou se na právně přijatelném způsobu realizace obchodních cílů obsažených v takovém neplatném článku, odstavci, bodu, větě nebo ustanovení.

Smluvní limit odpovědnosti za způsobenou škodu: Dojde-li na straně Zákazníka v souvislosti s čerpáním služby ke vzniku škody, za kterou odpovídá Poskytovatel, je odpovědnost za její náhradu na straně Poskytovatele omezena výší přijatého plnění.